ಗೋವಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಫೋಟೋಗಳ ಸಂಪುಟವಿದು. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಿಐಬಿ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೊಂಚ ಸಿನಿಮಾಸಕ್ತರು ಕಡಿಮೆಯೇನೋ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಾರದ  ದಿನಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಭಾರತೀಯ ಪನೋರಮಾ ವಿಭಾಗ  ಇಷ್ಟಿ ಸಿನೆಮಾದಿಂದ ಚಾಲನೆಗೊಂಡಿತು.

The Director of the feature film ‘ISHTI’, Shri G. Prabha & Aathira Patel addressing at a press conference on opening films of Indian Panorama, at the 47th International Film Festival of India (IFFI-2016), in Panaji, Goa on November 21, 2016.
The Director of the feature film ‘ISHTI’, Shri G. Prabha & Aathira Patel addressing at a press conference on opening films of Indian Panorama, at the 47th International Film Festival of India (IFFI-2016), in Panaji, Goa on November 21, 2016.
The team of Shankhachil being felicitated by the Festival Director, Shri Senthil Rajan and the CEO, ESG, Shri Ameya Abhyankar, at the 47th International Film Festival of India (IFFI-2016), in Panaji, Goa on November 21, 2016.
The team of Shankhachil being felicitated by the Festival Director, Shri Senthil Rajan and the CEO, ESG, Shri Ameya Abhyankar, at the 47th International Film Festival of India (IFFI-2016), in Panaji, Goa on November 21, 2016.
The Director Shoojit Sircar, Tannishtha Chatterjee & Vani Tripathi at the Panel Discussion on changing discourse around women and commerce in cinema, moderated by Vandana Malik, at the 47th International Film Festival of India (IFFI-2016), in Panaji, Goa on November 22, 2016.
The Director Shoojit Sircar, Tannishtha Chatterjee & Vani Tripathi at the Panel Discussion on changing discourse around women and commerce in cinema, moderated by Vandana Malik, at the 47th International Film Festival of India (IFFI-2016), in Panaji, Goa on November 22, 2016.