ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು.
ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೌಲ್ ಕಾಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಸವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೌಲ್ ಕಾಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಸವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೃತ್ಯದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೃತ್ಯದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ.