ರಸೂಲ್ ಪೂಕುಟ್ಟಿಯವರಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್
ಐಡಿಪಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಕ್ ಪಾಂಡೆಯವರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಜೀವ್ ಸೂದ್.
ಜ್ಯೂರಿಗಳಾದ ಗೌತಮ್ ಘೋಷ್, ಯು ಕೆ ಯ ಡೆರೆಲ್ ಮಾಲ್ಕಂ, ರೊಮೇನಿಯಾದ ಅನಾಮಾರಿಯಾ ಮರಿಂಕಾ, ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಲೆಚ್ ಮಜೆಸ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಲನಿ ಪೊನ್ಸೇಕಾ ಚಾಯ್ ಅಂಡ್ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ.